กฐินธรรมชัย 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี วัดพระธรรมกายบอสตัน

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events

Events List Navigation

October 2016
23October
REGISTER
brochure-8.5inx11in-trifold-outside

กฐินธรรมชัย 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี วัดพระธรรมกายบอสตัน

กำหนดการ พิธีทอดกฐินสามัคคี บรมจักรพรรดิ์ มหาสมบัติ ณ วัดพระธรรมกายบอสตัน วัน อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 ภาคเช้า  ปฏิบัติธรรม และ พิธีตักบาตร 9.30 น. พระครูวิยันธรชาญชัย ปิยวาจโก ถึงศูนย์กลางพิธี     -บูชาพระ / นำนั่ง สมาธิ 10.00 น. พระวิเทศธรรมาภรณ์ และคณะสงฆ์ ถึงศูนย์กลางพิธี 10.30 น. จุดเทียนธูป/ถวายพานธูปเทียนแพ/พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ /อาราธนาศีล 5 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ /ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร/ถวายพรพระ พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ บริเวณหน้าวัดพระธรรมกาย บอสตัน 11.00 น. พิธีตักบาตร เทโวโรหะณะ 11.15 น. คณะสงฆ์ฉันเพล และสาธุชนร่วมกันรับประทานอาหาร ภาคบ่าย พิธีทอดกฐินสามัคคี พิธีถวายไทยธรรม 12.45 น. ตั้งริ้วขบวนกองกฐินสามัคคี 12.50 น. พระวิเทศธรรมาภรณ์  และคณะสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี 13.00 น. ริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 14.00 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี ปธ.กฐินกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคี บรมจักรพรรดิ์ มหาสมบัติ    -พิธีกรกล่าวเชิญ ประธานกฐินถวาย ผ้ากฐิน บรมจักรพรรดิ์ มหาสมบัติ แด่เจ้าอาวาส    -พระวิเทศธรรมาภรณ์ ตั้งพัด กล่าวคำเผดียงสงฆ์    -พระสมุฆ์สิทธิพันธ์ ตั้งพัด กล่าวคำอปโลกน์กฐิน    -ปธ.กฐินถวายปัจจัยกองกฐินสามัคคี    -คณะประธานจักรพรรดิ์ น้อมถวายผ้าไตร อานิสงส์บริวาร พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม    -คณะเจ้าภาพถวายไทยธรรม แก่คณะสงฆ์    -สาธุชนถวายปัจจัย ร่วมบุญกองกฐินสามัคคีแก่คณะสงฆ์ 14.45 น. ประธานกฐินปี2559กล่าวเปิดใจ (5-10 นาที) พระวิเทศธรรมาภรณ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ,คณะสงฆ์ให้พร พระสมุห์สิทธิพันธ์เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายบอสตัน กล่าวขอบคุณ 15.20 น. ประธานกฐินวัดพระธรรมกายบอสตันปี 2560ปวารณาเป็นประธานกฐิน 15.30 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน   จับฉลากของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพสาธุชน รับของที่ระลึก ฉบับร่างครั้งที่ 3

Find out more »
November 2016
05November
REGISTER
%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b02

พิธีบูชาข้าวพระ

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกายบอสตัน     พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้   การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว     กำหนดการ คืนวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   กำหนดการ คืนวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 09.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น 09.30 น. พิธีบูชาพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุ 10.45 น. ปฏิบัติธรรมและพิธีบูชาข้าวพระ 12.00 น. เสร็จพิธี

Find out more »
+ Export Listed Events