บทความธรรมะ


ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
September 22, 2016

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

       ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ  คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย ผ่านห้องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง คือ (1) ห้องนอน (2) ห้องน้ำ (3) ห้องแต่งตัว (4) ห้องอาหาร (5) ห้องทำงานหรือห้องเรียน GM5 (Global Merit 5) หรือ ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการมีอะไรบ้าง ความดีพื้นฐานสากล 5...


ธุดงค์แก้ว
September 22, 2016

ธุดงค์แก้ว

การอยู่ธุดงค์  เป็นการขัดเกลาจิตใจ ให้พ้นจากเครื่องพันธนาการทางโลก ซึ่งทำให้ข้องอยู่ในความหลงเพลิดเพลิน ผู้ใดที่ปฏิบัติตามธุดงควัตร ย่อมเป็นการบ่มเพาะความรักสงบ มักน้อย และสันโดษ อันเป็นสภาวะที่เอื้อให้ธรรมะเจริญงอกงามในจิตใจได้โดยง่าย ทำให้ผู้อยู่ธุดงค์สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ และมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมได้โดยสะดวก ด้วยเล็งเห็นในคุณประโยชน์ของการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการอยู่ธุดงค์ วัดพระธรรมกายบอสตันจึงได้จัดให้สาธุชนได้มีโอกาสถือศีล รักษาธุดงควัตร อยู่ที่วัดในช่วงวันหยุด นับตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ในปัจจุบัน การอยู่ธุดงค์ที่วัดพระธรรมกายบอสตันมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะได้มีอาคารสถานที่รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงความเรียบง่าย สงบ และเป็นระบบระเบียบเหมือนดังที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทางวัดจะเปิดให้สาธุชนเข้าอยู่ธุดงค์เป็นเวลา 3 วัน ในช่วงสุดสัปดาห์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง 2. ปลูกฝังความรักการปฏิบัติธรรม 3. ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง...


โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World
September 22, 2016

โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World

    หลักการและเหตุผล   การพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนไปด้วยศีลธรรม เกิดขึ้นได้จากพุทธบริษัท ซึ่งปัจจุบันมาจากองค์กรหลักสามประการ ได้แก่ บ้าน วัด และ โรงเรียน สามองค์กรหลักนี้จึงเป็นตัวจักรสำคัญของคนในชาติ หากใช้ธรรมะของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติและครองตนให้ อยู่ในศีลธรรม แผ่นดินไทยจะสมัครสมานสามัคคีและปรองดองเป็นหนึ่งเดียว   การปลูกฝังศีลธรรมนี่จึงต้องเริ่มจากตัวเรา และขยายความดีไปสู่คนรอบข้าง คนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หากได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนศีลธรรมให้เข้าไปครองอยู่ในใจคน ย่อมทำได้ง่าย ในยุคแห่งเทคโนโลยีการศึกษาหลักธรรมไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่วัดเสมอไป พระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทสามารถเผยแผ่หลักธรรมไปสู่องค์กรต่างๆได้ จากหน่วยเล็กที่สุด คือ บ้าน ไปถึงสถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน...


September 19, 2016

ที่มาของการทอดกฐิน และอานิสงส์ทำก่อน รวยก่อน บรรลุก่อน

ที่มาของการทอดกฐิน และอานิสงส์ทำก่อน รวยก่อน บรรลุก่อน บทความโดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร       ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงบุญใหญ่อีกบุญ คือบุญกฐินธรรมชัย วันนี้พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการสร้างบุญกฐินมาให้ทุกท่านได้รับฟังกัน ความหมายและความเป็นมาของ “กฐิน” กฐิน ก็คือ กรอบไม้ที่ใช้เย็บผ้า เนื่องจากในสมัยพุทธกาลการตัดเย็บผ้าจีวรนั้นจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามพระวินัย จึงจำเป็นต้องมีกรอบไม้สำเร็จรูปไว้ เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำเป็นผ้านุ่ง หรือผ้าห่ม ที่เรียกว่า ไตรจีวร ในสมัยพุทธกาลในกฐินขันธกะ พระวินัยปิฏกว่า มีพระภิกษุจากเมืองปาฐารัฐ  จำนวน 30 รูป ซึ่งถือธุดงควัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงพากันเดินทางมุ่งหน้าไปยังวัดพระเชตวันนั้น แต่ในระหว่างที่เดินทางไปถึงเมืองสาเกตก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุทั้ง...