Author Archives: adminadmin

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
in บทความธรรมะ

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

       ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ  คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย ผ่านห้องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง คือ (1) ห้องนอน (2) ห้องน้ำ (3) ห้องแต่งตัว (4) ห้องอาหาร (5) ห้องทำงานหรือห้องเรียน GM5 (Global Merit 5) หรือ ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการมีอะไรบ้าง ความดีพื้นฐานสากล 5...

0
September 22, 2016
ธุดงค์แก้ว
in บทความธรรมะ

ธุดงค์แก้ว

การอยู่ธุดงค์  เป็นการขัดเกลาจิตใจ ให้พ้นจากเครื่องพันธนาการทางโลก ซึ่งทำให้ข้องอยู่ในความหลงเพลิดเพลิน ผู้ใดที่ปฏิบัติตามธุดงควัตร ย่อมเป็นการบ่มเพาะความรักสงบ มักน้อย และสันโดษ อันเป็นสภาวะที่เอื้อให้ธรรมะเจริญงอกงามในจิตใจได้โดยง่าย ทำให้ผู้อยู่ธุดงค์สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ และมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมได้โดยสะดวก ด้วยเล็งเห็นในคุณประโยชน์ของการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการอยู่ธุดงค์ วัดพระธรรมกายบอสตันจึงได้จัดให้สาธุชนได้มีโอกาสถือศีล รักษาธุดงควัตร อยู่ที่วัดในช่วงวันหยุด นับตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ในปัจจุบัน การอยู่ธุดงค์ที่วัดพระธรรมกายบอสตันมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะได้มีอาคารสถานที่รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงความเรียบง่าย สงบ และเป็นระบบระเบียบเหมือนดังที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทางวัดจะเปิดให้สาธุชนเข้าอยู่ธุดงค์เป็นเวลา 3 วัน ในช่วงสุดสัปดาห์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง 2. ปลูกฝังความรักการปฏิบัติธรรม 3. ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง...

0
September 22, 2016
โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World
in บทความธรรมะ

โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World

    หลักการและเหตุผล   การพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนไปด้วยศีลธรรม เกิดขึ้นได้จากพุทธบริษัท ซึ่งปัจจุบันมาจากองค์กรหลักสามประการ ได้แก่ บ้าน วัด และ โรงเรียน สามองค์กรหลักนี้จึงเป็นตัวจักรสำคัญของคนในชาติ หากใช้ธรรมะของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติและครองตนให้ อยู่ในศีลธรรม แผ่นดินไทยจะสมัครสมานสามัคคีและปรองดองเป็นหนึ่งเดียว   การปลูกฝังศีลธรรมนี่จึงต้องเริ่มจากตัวเรา และขยายความดีไปสู่คนรอบข้าง คนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หากได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนศีลธรรมให้เข้าไปครองอยู่ในใจคน ย่อมทำได้ง่าย ในยุคแห่งเทคโนโลยีการศึกษาหลักธรรมไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่วัดเสมอไป พระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทสามารถเผยแผ่หลักธรรมไปสู่องค์กรต่างๆได้ จากหน่วยเล็กที่สุด คือ บ้าน ไปถึงสถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน...

0
September 22, 2016
http://www.dmc.tv/images/00-iimage/561103-Katina_32.JPG
in บทความธรรมะ

ที่มาของการทอดกฐิน และอานิสงส์ทำก่อน รวยก่อน บรรลุก่อน

ที่มาของการทอดกฐิน และอานิสงส์ทำก่อน รวยก่อน บรรลุก่อน บทความโดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร       ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงบุญใหญ่อีกบุญ คือบุญกฐินธรรมชัย วันนี้พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการสร้างบุญกฐินมาให้ทุกท่านได้รับฟังกัน ความหมายและความเป็นมาของ “กฐิน” กฐิน ก็คือ กรอบไม้ที่ใช้เย็บผ้า เนื่องจากในสมัยพุทธกาลการตัดเย็บผ้าจีวรนั้นจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามพระวินัย จึงจำเป็นต้องมีกรอบไม้สำเร็จรูปไว้ เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำเป็นผ้านุ่ง หรือผ้าห่ม ที่เรียกว่า ไตรจีวร ในสมัยพุทธกาลในกฐินขันธกะ พระวินัยปิฏกว่า มีพระภิกษุจากเมืองปาฐารัฐ  จำนวน 30 รูป ซึ่งถือธุดงควัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงพากันเดินทางมุ่งหน้าไปยังวัดพระเชตวันนั้น แต่ในระหว่างที่เดินทางไปถึงเมืองสาเกตก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุทั้ง...

0
September 19, 2016
http://www.dmc.tv/images/560203-bhuja.jpg
in งานบุญประจำวันอาทิตย์

พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายบอสตัน

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกายบอสตัน พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้   การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า “แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000...

0
September 19, 2016