โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World

โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World
by

 

โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World

 

หลักการและเหตุผล

 

การพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนไปด้วยศีลธรรม เกิดขึ้นได้จากพุทธบริษัท ซึ่งปัจจุบันมาจากองค์กรหลักสามประการ ได้แก่ บ้าน วัด และ โรงเรียน สามองค์กรหลักนี้จึงเป็นตัวจักรสำคัญของคนในชาติ หากใช้ธรรมะของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติและครองตนให้ อยู่ในศีลธรรม แผ่นดินไทยจะสมัครสมานสามัคคีและปรองดองเป็นหนึ่งเดียว

 

การปลูกฝังศีลธรรมนี่จึงต้องเริ่มจากตัวเรา และขยายความดีไปสู่คนรอบข้าง คนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หากได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนศีลธรรมให้เข้าไปครองอยู่ในใจคน ย่อมทำได้ง่าย ในยุคแห่งเทคโนโลยีการศึกษาหลักธรรมไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่วัดเสมอไป พระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทสามารถเผยแผ่หลักธรรมไปสู่องค์กรต่างๆได้ จากหน่วยเล็กที่สุด คือ บ้าน ไปถึงสถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน หรือแม้แต่หน่วยงานราชาการ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อภาพและเสียง จะช่วยในการปลูกฝังศีลธรรมของคนในชาติได้เป็นอย่างดี

 

 

“โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World” เป็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และ ฟังธรรม ในบ้าน วัด โรงเรียน องค์กรบริษัท และสถานที่ราชาการต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมในกลุ่มคนทุกระดับให้มีสัมมาทิฐิ มีความรักใคร่ปรองดอง มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติสืบไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

1.เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรม ใช้ชาวพุทธเข้มแข็งหลอมดวงใจเป็นหนึ่ง ให้รู้รัก สามัคคี และมีจิตเมตตา

 

2.เพื่อให้ธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าไปอยู่ในใจประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกครอบครัว และทุกชุมชน

 

3.เพื่อขยายความดีไปสู่สังคมทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมในเวลาที่เหมาะสม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพระธรรมกายบอสตัน

โทร 617 479 0674

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ้านกัลยาณมิตร

share