ธุดงค์แก้ว

ธุดงค์แก้ว
by

C:\Users\tew\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1412268978-DhutangKae-o.jpg

การอยู่ธุดงค์ 

เป็นการขัดเกลาจิตใจ ให้พ้นจากเครื่องพันธนาการทางโลก
ซึ่งทำให้ข้องอยู่ในความหลงเพลิดเพลิน ผู้ใดที่ปฏิบัติตามธุดงควัตร
ย่อมเป็นการบ่มเพาะความรักสงบ มักน้อย และสันโดษ
อันเป็นสภาวะที่เอื้อให้ธรรมะเจริญงอกงามในจิตใจได้โดยง่าย
ทำให้ผู้อยู่ธุดงค์สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่
และมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมได้โดยสะดวก
ด้วยเล็งเห็นในคุณประโยชน์ของการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการอยู่ธุดงค์
วัดพระธรรมกายบอสตันจึงได้จัดให้สาธุชนได้มีโอกาสถือศีล รักษาธุดงควัตร
อยู่ที่วัดในช่วงวันหยุด นับตั้งแต่ พ.ศ. 2559
ในปัจจุบัน การอยู่ธุดงค์ที่วัดพระธรรมกายบอสตันมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะได้มีอาคารสถานที่รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังคงความเรียบง่าย สงบ และเป็นระบบระเบียบเหมือนดังที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา
โดยทางวัดจะเปิดให้สาธุชนเข้าอยู่ธุดงค์เป็นเวลา 3 วัน ในช่วงสุดสัปดาห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

2. ปลูกฝังความรักการปฏิบัติธรรม

3. ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ในเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา

4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเอื้อให้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ผลสำเร็จ จากโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว

1. ทำให้สาธุชนจำนวนมากได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดได้อย่างเต็มที่

2. สามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

3. เกิดประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งสามารถพบความสุขที่แท้จริงภายในได้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาปฏิบัติธรรม 3 วัน

1. ชุดขาว ไม่บาง ไม่รัดรูป

2. ของใช้ส่วนตัว

3. ผ้าคลุมเข่า

4. เสื้อกันหนาว  สีขาว สีครีม

กำหนดการ

04.30 น.     สวดมนต์

06.00 น.     โยคะ

07.00 น.     รับประทานอาหาร

09.00 น.     ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม

11.00 น.     ถวายภัตตาหาร

13.30 น.     ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม

18.00 น.     สวดมนต์ / เข้า ร.ร.อนุบาลฝันในฝัน

21.30 น.     เข้านอน

 

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

 

นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา ที่ไหนดี

เชิญที่ธุดงค์แก้ว สิค่ะ

share